Deklaracja DostDpnoEci

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 8 bBajeczkab zobowiDzuje siD zapewniD dostDpnoED swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostDpnoEci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotC3w publicznych. OEwiadczenie w sprawie dostDpnoEci ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 8 bBajeczkab.

Status pod wzglDdem zgodnoEci z ustawD

Strona internetowa jest czDEciowo zgodna z ustawD o dostDpnoEci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotC3w publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostDpnoEci

DeklaracjD sporzDdzono na podstawie samooceny .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemC3w z dostDpnoEciD strony internetowej prosimy o kontakt.

KaE

E;Ddanie musi zawieraD:

Rozpatrzenie zgEoszenia powinno nastDpiD niezwEocznie, najpC3E:niej w ciDgu 7 dni. JeEli w tym terminie zapewnienie dostDpnoEci albo zapewnienie dostDpu w alternatywnej formie nie jest moE

Skargi i odwoEania

Na niedotrzymanie tych terminC3w oraz na odmowD realizacji E

SkargD moERzecznika Praw Obywatelskich.

DostDpnoED architektoniczna

Przy wejEciu gEC3wnym do przedszkola zostaE zamontowany podjazd dla osC3b poruszajDcych siD na wC3zkach. W budynku: - brak windy, - brak oznaczeE w alfabecie Brailleba , oznaczeE kontrastowych lub druku w powiDkszeniu dla osC3b niewidomych i sEabowidzDcych,

Udogodnienia

W budynku znajduje siD plan pomieszczeE. Do budynku moE

Dodatkowe oEwiadczenia

{{Informacje dodatkowe b oEwiadczenia}}

Aplikacje mobilne