To nasze oferta
Słoneczko
napis

 

Program wychowawczy:
Pobierz .doc
Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej:
Pobierz .doc

Innowacje:
 • 1. „Projekt pracy biblioteki przedszkolnej dla dzieci, rodziców i nauczycieli”
  Projekt opracowała: Małgorzata Lekan
  Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Lekan
 • 2. „Projekt wdrażania edukacji teatralnej dla dzieci w wieku przedszkolnym”
  Projekt opracowała: Jadwiga Sulewska
 • 3. „Projekt wdrażania terapii logopedycznej w przedszkolu”
  Projekt opracowała: Barbara Głębocka
  Osoba odpowiedzialna: Agata Zmuda-Kostka
 • 4. „Projekt wdrażania edukacji plastycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym”
  Projekt opracowały: Regina Fojut, Agata Zmuda – Kostka
 • 5. „Projekt warsztatów służących osiągnięciu komfortu psychofizycznego wychowanków” - opracowana przez Lucynę Gadomską
 • 6. „Mały sportowiec” autorzy – dyrektorki miejskich przedszkoli

Przedszkolny zestaw programów:
 • 1. Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego
 • 2. Program wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci"
 • 3. Program profilaktyczno-wychowawczy
 • 4. „Program adaptacyjny dziecka 3-letniego”
 • 5. Program terapii pedagogicznej
 • 6. Program edukacji bezpieczeństwa komunikacyjnego dla dzieci 4-6 letnich
 • 7. „Program wczesnej nauki czytania dla dzieci 4-5 letnich”
 • 8. Program edukacji ekologicznej „Człowiek mały i duży przyrodzie służy”
 • 9. Program edukacji czytelniczej – „Bajeczne bajanie”
 • 10. Program edukacji regionalnej – „Kociewie – nasza mała ojczyzna”
 • 11. Program aktywności rekreacyjno-sportowej – „Ruch to zdrowie”
 • 12. Program logopedyczny – "Codzienne ćwiczenia usprawniające aparat mowy dzieci w wieku 3-6 lat"
 • 13. Program edukacji patriotycznej przedszkolaka „Polska – Moja Ojczyzna”

Zajęcia dodatkowe:
 • 1. Kółko plastyczne dla dzieci cztero-, pięcio- i sześcioletnich,
  Osoby odpowiedzialne: Agata Zmuda-Kostka, Joanna Cybula, Kinga Żołądek i Natalia Cherek
 • 2. Kółko badawcze dla dzieci cztero-,pięcio- i sześcioletnich.
  Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Specht
 • 3. Spotkania czytelnicze

Oferujemy szereg zajęć aktywizujących rozwój dziecka, w tym:
 • 1. Zabawy z językiem angielskim
 • 2. Zajęcia rytmiczne
 • 3. Gimnastyka z elementami ćwiczeń korekcyjnych
 • 4. Zajęcia taneczne
 • 5. Zabawy sensoryczne
 • 6. Zajęcia teatralne
 • 7. Zajęcia sportowe

Nasza oferta edukacyjna to realizacja:
 • Podstawy programowej wychowania przedszkolnego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku
 • Program "Planeta dzieci" - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019
 • Własnego pięcioletniego programu
 • Roczny plan pracy przedszkola

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA:
 • 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: wspomaga indywidualny rozwój dziecka, sprawuje opiekę nad dziećmi ich bezpieczeństwem odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola, współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci oraz przygotowaniu ich do nauki szkolnej, a) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. b) integruje dzieci zdrowe z niepełnosprawnymi rówieśnikami, c) prowadzi pracę z dzieckiem zdolnym, wspiera dzieci z wybitnymi uzdolnieniami, rozwija w pełnym zakresie osobowość, talent oraz zdolności umysłowe i fizyczne dziecka. d) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, prowadzi zajęcia w języku polskim; pielęgnuje tradycje związane z regionami kraju.
 • 2a) Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną na wniosek organów przedszkola, która ma celu poprawę jakości pracy przedszkola.
 • 2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.. W przedszkolu organizowane jest wspomaganie dziecka w procesie wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczym z uwzględnieniem i przestrzeganiem jego praw. Kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej oraz osiąganie przez dziecko "gotowości szkolnej". W ramach wspomagania rodziny stosuje się pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i ujednolica kierunki oddziaływań wychowawczych.
 • 3. Przedszkole określa zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności : a) otacza dzieci opieką w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola [ Rozporządzenie MEN z 17.08.1992r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych ( Dz. U Nr 65, poz. 331 z późniejszymi zmianami)].
 • 4. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola lub upoważnioną przez nich osobę na piśmie, zapewniającą pełne bezpieczeństwo. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu. Upoważnienie powinno zawierać pełne dane osobowe osoby odbierającej. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej ilości posiłków, konieczne jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone w danym dniu wcześniej. Dziecko, które nie zostanie odebrane z przedszkola w wyznaczonym czasie tj. do godziny 16.30 po zgłoszeniu rodzicom do godz. 16:45, zostaje zgłoszone do miejscowego Rewiru Dzielnicowego Policji.

 

Zbiór ujednoliconych norm i zasad obowiązujących
w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 8 "Bajeczka"
Opracowano:

Kodeks Postępowania Przedszkolaka
1. Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi
2. Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy i zajęć
3. Szanuję cudzą własność
4. Szanuję swoją i cudzą pracę
5. Odkładam zabawki na miejsce po skończonej zabawie
6. Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości
7. Pomagam innym: młodszym i mniej sprawnym dzieciom
8. Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe
9. Stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuję i przepraszam
10. W przedszkolu uczę się wszystkiego, co będzie mi potrzebne w szkole.

reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków
1. siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi i łyżkę lub widelec spokojnie wkładamy do ust
2. jemy w ciszy /nie mlaskamy, nie rozmawiamy/
3. jemy powoli, każdy kęs dobrze żujemy i gryziemy
4. sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie
5. po skończonym posiłku wycieramy usta serwetką
6. odchodząc od stołu, cicho wstajemy, lekko odsuwamy i zasuwamy krzesełko, mówimy "dziękuję"

reguły zachowań w łazience
1. myjemy ręce przed i po posiłku, przed oglądaniem książek, po wyjściu z toalety /procedura mycia rąk znajduje się w każdej łazience/, po zajęciach plastycznych
2. z toalety korzystamy wyłącznie pojedynczo
3. zawsze po sobie spłukujemy wodę

reguły zachowań w szatni
1. starannie układamy swoją odzież i obuwie w półeczkach
2. pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko
3. po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku - otrzepujemy buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieramy buty o wycieraczkę
4. przy rozbieraniu pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży /odwrotnie niż przy ubieraniu/
5. starannie zawieszamy kurtkę na wieszaczku, resztę rzeczy i buty układamy do półeczki
6. pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy oczekują pomocy

zasady zachowania się w sali zabaw i zajęć
1. nie biegaj po sali
2. dziel się wszystkim
3. mów umiarkowanym głosem
4. graj uczciwie
5. nie bij innych
6. sprzątaj po sobie
7. używaj słów: proszę, dziękuję, przepraszam

zasady zachowania się w ogrodzie przedszkolnym
1. Przestrzegamy zawartych wcześniej umów z nauczycielem, nie oddalamy się od grupy.
2. Przestrzegamy  zasad bezpiecznego zachowania się w ogrodzie i prawidłowego korzystania ze sprzętu terenowego.
3. Sygnalizujemy nauczycielce, opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne lub niepokojące zachowania innych dzieci
4. Reagujemy na umówione sygnały, np. dotyczące zbierania zabawek czy zbiórki.
5. Zawsze do przedszkola z terenu przedszkolnego wracamy parami.

system motywacyjny oparty na wzmocnieniach.
W wychowaniu konieczne jest pokazywanie związku między określonym zachowaniem a jego konsekwencjami. Behawioryści nazwali te konsekwencje wzmocnieniem. Istnieją dwa bardzo ważne typy wzmocnień: pozytywne i negatywne. Jeżeli na zachowanie pożądane, zareagujemy wzmocnieniem pozytywnym (pochwałą, nagrodą), to z całą pewnością zachowań pożądanych będzie więcej.
Natomiast przy braku reakcji na zachowanie pożądane, braku wzmocnienia pozytywnego - zachowań pożądanych będzie mniej.
Analogicznie, gdy na zachowanie niepożądane, zareagujemy wzmocnieniem negatywnym (odsunięcie od zabawy, pozbawienie przyjemności itp.), w przyszłości zachowań niepożądanych będzie mniej. Zachowanie niepożądane i brak wzmocnienia negatywnego, doprowadzi do większej ilości zachowań niepożądanych.
Wzmocnienie negatywne kojarzy nam się z karą, jednakże bywa ona niekiedy mało skuteczna, znacznie lepsze efekty przynosi konsekwencja negatywna.

Poniżej przedstawiam porównanie:
KONSEKWENCJA NEGATYWNA /"KARA"/
- musi być wcześniej ustalona
- jest elementem porządkującym życie dziecka
- nie wywołuje skrajnie negatywnych uczuć
- jest łatwiejsza do wyegzekwowania przez dorosłego
- uczy odpowiedzialności za swoje zachowanie.
- ma charakter sytuacyjny
- może być skuteczna, ale budzi strach, gniew, lęk, chęć odwetu zemsty
- często dorosły żałuje, że ją wprowadził i łagodzi ją
- może stanowić wzmocnienie dla zachowań niepożądanych.


Jak widać z powyższego porównania konsekwencja negatywna ustalona i przestrzegana pełni ogromnie ważną funkcję wychowawczą, a mianowicie:
- Uczy poszanowania norm i zasad.
- Uczy ponoszenia odpowiedzialności za swoje zachowania.
- Powoduje, że niepożądane zachowania prawdopodobnie nie będą się w przyszłości powtarzały
- Chroni przed zachowaniami niebezpiecznymi, ryzykownymi.
- Uczy rozróżniania dobra od zła.
- Skłania do zachowań pożądanych.
- Kształtuje zdrową samoocenę.


Jednakże, aby stosować konsekwencje, pierwszym bardzo ważnym warunkiem jest znajomość przez dziecko norm i zasad. Każdy człowiek powinien znać granice, w których może poruszać się bezpiecznie; każdy, a tym bardziej dziecko, musi wiedzieć, co wolno, a czego nie wolno i dlaczego, co jest dobre, a co złe. Wyjaśniając dziecku znaczenie norm, zakazów i nakazów należy odwoływać się do doświadczeń dziecka, dawać dużo przykładów i cierpliwie czekać, by dziecko tak naprawdę zrozumiało problematykę norm i zasadę ich obowiązywania (sama wiedza" nie wolno, bo nie wolno" – nie wystarczy!).
Stosując konsekwencje negatywne, należy pamiętać o kilku zasadach:
• Daj odczuć konsekwencje.
• Wyraź ostry sprzeciw zachowaniu, a nie osobie dziecka.
• Wyraź swoje oczekiwania.
• Pokaż, jak można naprawić zło lub oczekuj propozycji zadośćuczynienia.
• Wskaż pomocną metodę.
• Stosuj konsekwencje naturalne (np. zniszczyłeś zabawkę - nie będziesz jej już miał).
Dla dziecka konsekwencja naturalna jest bardziej sprawiedliwa i zrozumiała, nie godzi w jego poczucie godności, nie jest zemstą czy próbą odegrania się.

Konsekwencje naturalne:
• naprawienie szkód
• wyłączenie z sytuacji
• odroczenie możliwości otrzymania kolejnego przywileju do czasu ustania trudnej sytuacji
• ograniczenie swobody działania


Równie ważną funkcję wychowawczą odgrywa konsekwencja pozytywna:
• Pomaga lepiej radzić sobie z problemami.
• Daje poczucie bezpieczeństwa.
• Pobudza dobrą wolę i chęć działania.
• Kształtuje zdrową samoocenę.
• Dodaje wiary we własne możliwości.
• Rodzi dobre relacje międzyludzkie.


Konsekwencje pozytywne mogą być różne, np.: pochwała, wyróżnienie, a nawet drobny upominek (naklejki, uśmiechnięte buźki, drobne słodkości itp/). Najważniejsze, aby dziecko poczuło, że jego starania zostały dostrzeżone i docenione. Musimy pamiętać, że aby pochwała dobrze spełniła swoją rolę, należy przestrzegać kilku zasad:
• Opisz, co widzisz.
• Opisz, co czujesz.
• Podsumuj zachowanie dziecka.

Jeżeli będziemy mądrze stosować konsekwencje pozytywne i negatywne mamy szansę wychować mądre pokolenie, które będzie bardziej wrażliwe na drugiego człowieka.

ZASADY BUDOWANIA SYSTEMU MOTYWACJI:
1. system motywacyjny skonsultować z Rodzicami
2. łączyć nagrody społeczne z konkretnymi
3. stosować nagrody zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego
4. przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego
5. nagradzać również próby wykonania czynności, wysiłek, a nie tylko efekt
6. w miarę potrzeby należy stworzyć indywidualny system motywacji dla trudnego dziecka
7. zachować konsekwencję w stosowaniu wzmocnień.
Jak pomagać dziecku w trudnych sytuacjach:
1. Ograniczać zbędne mówienie
2. Mówić do grupy, a gdy dziecko nie reaguje - do niego kierować takie samo polecenie
3. Wydawać krótkie polecenia, długie dzielić na etapy
4. Nie zmieniać intonacji głosu
5. Nie krzyczeć
6. Stosować podpowiedzi werbalne i manualne.

Ewaluacja programu:
1. W ewaluacji uwzględnia się opinię wychowanków, rodziców, pracowników, przedstawicieli organu prowadzącego i nadzorującego
2. Sposoby ewaluacji:
analiza dokumentów
program wychowawczy
rozmowy z wychowankami
księga protokołów Rady Pedagogicznej
plany miesięczne grup
arkusze obserwacji, dzienniki zajęć

3. Ankiety skierowane do:
- rodziców
- nauczycieli
Procedury osiągania celów:

1. Metody pracy:
- podające /przyswajanie/
- problemowe /odkrywanie/
- aktywizujące /przeżywanie/
- praktyczne /działanie/
- ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

2. Formy pracy:
- praca indywidualna
- zabawa i inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy
- czynności samoobsługowe dzieci
- spacery i wycieczki
- zajęcia organizowane przez nauczyciela z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach

Warunki bazowe potrzebne do realizacji programu:
- sale dydaktyczne
- sprzęt audio - video
- program wychowawczy
- pomoce dydaktyczne do zajęć
- arkusze brystolu /kontrakty/
- wyposażone kąciki zabaw i zajęć
- karty pracy dla dzieci
- tablice korkowe w każdej grupie
- ogród przedszkolny


Program wychowawczy naszego przedszkola ma za zadanie określać, jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do naszego wychowanka i do jego rodzica; jakie normy postępowania i zachowania są pożądane, aby dziecko umiało funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.